Privacy beleid

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw, hierna “VECK” genoemd.

Het VECK is door de Vlaamse overheid erkend als partnerorganisatie voor de ondersteuning en ontwikkeling van de gepaste omgang met kindermishandeling in Vlaanderen.

Maatschappelijke zetel: Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw, Sainctelettesquare 17, B-1000 Brussel.
Ondernemingsnummer: 0657.883.692

1. Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Het VECK hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons-) gegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle deelnemers aan het congres ‘Alert voor sporen van mishandeling: medische aspecten in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling anno 2022’ dat plaatsvindt op 14 en 15 oktober 2022, voor de persoonsgegevens die het VECK via de website van het congres en tijdens het congres zelf verzamelt en verwerkt.
Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden het VECK, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

3. Uw rechten als betrokkene

Te allen tijde heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, alsook om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die het VECK over u verzamelt.

Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen van het VECK.

Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. Het VECK neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatig belang van het VECK of op grond van algemeen belang. We stoppen met verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door het VECK met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door het VECK zijn uitgevoerd.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt vb. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door het VECK niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, verwerkt door het VECK, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

Bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar congres@expertisecentrumkindermishandeling.be. We verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

Het recht om een klacht in te dienen

Als u op enig moment meent dat het VECK een inbreuk maakt op uw privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

4. Openbaarmaking aan derden

Het VECK onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan het VECK bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

Met betrekking tot internationale overdrachten van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen overgedragen aan partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

5. Bewaring van uw persoonsgegevens

Het VECK erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw toestemming, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard als er een wettelijke of regelgevende reden is om dit te doen, of voor een kortere periode als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en als er niet langer sprake is van een legitieme reden om ze te behouden.

We garanderen u dat er slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens wordt geboden, en dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem worden gemaakt als de bewaartermijn is verstreken.

6. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

Het VECK heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakingsclausules en vertrouwelijkheidsclausules. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

7. Contactgegevens

Als u opmerkingen of vragen heeft over de informatie in deze verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door het VECK, neem dan contact met ons op via congres@expertisecentrumkindermishandeling.be.

Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dit doen op het volgende adres:

Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw
Congresorganisatie
Sainctelettesquare 17
B-1000 Brussel

 

8. Wijzigingen aan onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven.
We doen dit door de bijgewerkte versie op deze congreswebsite te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze privacyverklaring wijzigen.
Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om onze privacyverklaring regelmatig te lezen.